Εικονογραφική μέθοδος για τη διδασκαλία της ορθογραφίας

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνεται ταχεία και εύκολη απομνημόνευση της ορθογραφίας των λέξεων μέσω μιας εικόνας , της οποίας η βασική γραμμή σχεδίασης είναι το σχήμα του γράμματος.
Παράλληλα εφαρμόζεται γλωσσολογική προσέγγιση , η οποία συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της δομής της γλώσσας , της ετυμολογίας ,της παραγωγής και της σύνθεσης ,καθώς και στην κατανόηση της κυριολεκτικής και μεταφορικής σημασίας των λέξεων.
Η μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεξικούς μαθητές συνήθως μεγαλύτερους της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου και σε μαθητές με δυσορθογραφία.